Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Mali Programiści

Od 1 września 2016r. w naszej szkole  w ramach pilotażowego wdrażania programowania do edukacji formalnej realizowana jest Innowacja pedagogiczna Mali Programiści.
Innowacja skierowana jest do uczniów klasy I a i prowadzona będzie aż do klasy 3do klasy trzeciej. Innowacja realizowana  jest wg modyfikowanego programu nauczania zajęć komputerowych uwzględniającego zmiany podstawy programowej, które zawierają wybrane elementy programowania dostosowane do wieku dziecka. Uczniowie podczas zajęć nabywają nowe kompetencje związane z programowaniem.
Myślą przewodnią projektu w ramach którego realizowana jest w. w. innowacja jest dążenie do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi bowiem nie tylko 
o samo pobudzenie zainteresowań, lecz również o  właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Na zajęciach  kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania. Rozwiązywanie problemów przez zabawę, gry, działania zintegrowane, komputerowe symulacje, wizualne programowanie aktywizacje uczniów w procesie nauczania. 
W ramach innowacji pedagogicznej wykorzystywane są także scenariusze zajęć stworzone przez trenerów programu Mistrzowie Kodowania, które są ogólnie dostępne na wolnej licencji na stronie mistrzowiekodowania.pl. Stopień trudności  i zakres zdobywanych umiejętności jest dostosowany do możliwości uczniów i  będzie zwiększany wraz z kolejnymi latami nauki i urozmaicany o nowe i ciekawe dla uczniów metody i formy nauczania.
 
Innowacja pedagogiczna: „Mali Programiści” została pozytywnie zaopiniowana i przyjęta do realizacji w naszej szkole na rok szkolny  2016/2017,  2017/2018, 2018/2019 przez Kuratorium Oświaty w Katowicach
 
Cele ogólne innowacji:
Zgodnie z obowiązującą podstawą programową do zajęć komputerowych dla I etapu kształcenia ogólnego, innowacja ma na celu:
Doskonalenie umiejętności czytania;
Komunikowanie się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
Rozwijanie umiejętności uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do  dalszej edukacji;
Wyrabianie umiejętności pracy zespołowej.