Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Procedura COVID - 19

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20   
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
z dnia 18 maja 2020 r.
 
 
Procedura bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub ucznia pozostającego pod opieką Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID - 19
 
    Cel procedury:
 
 1. Stworzenie bezpiecznych warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających właściwe przestrzeganie wszystkich zaleceń związanych z ograniczeniem ryzyka zaka­żenia COVID-19 w stosunku do pracowników i uczniów pozostających pod opieką Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich (w dalszej treści procedury nazywanego Szkołą).
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19 na terenie Szkoły.
 3. Ustalenie sposobu bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub ucznia pozostającego pod opieką Szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19.
 
       Podstawa prawna procedury:
 
 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za­kaź­nych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1239 z późn. zm.).
 3. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
 
       Przedmiot i zakres obowiązywania:
 
 1. Przedmiotem procedury są zasady bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia  u pracownika lub ucznia pozostającego pod opieką Szkoły, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły.
 
        I. Opis postępowania. 
 1. Postanowienia ogólne:
 1. Niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 to w szczególności:
 1. kaszel,
 2. duszności i kłopoty z oddychaniem,
 3. temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C,
 4. objawy przeziębieniowe,
 5. ból mięśni i ogólne zmęczenie.
               (źródło informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus )
 1. W Szkole jako miejsce, gdzie będzie można odizolować osobę u której wystą­piły niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 wyznaczony jest gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 2. Wyznaczone pomieszczenie jest wyposażone w:
 1. płyn do dezynfekcji,
 2. środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne i maseczki zasłaniające usta i nos)
 3. miejsce do leżenia,
 4. miejsce do siedzenia,
 5. woda do picia (min. 2 butelki).
 1. Postanowienia szczegółowe.
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 u osoby dorosłej (pracownika):
 1. pracownik nie może przychodzić do pracy, jest zobowiązany pozostać w domu i  skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiolo­giczną, od­działem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia za­dzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony COVID-19,
 2. pracownik nie może być dopuszczony do pracy, jest zobowiązany wrócić bezpośrednio do domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sani­tarno-epidemiologiczną, od­działem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony COVID-19,
 3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora,
 4. dyrektor, który powziął informację o wystąpieniu u pra­cow­nika objawów sugerujących zakażenie COVID-19, jest zobowiązany:
 • natychmiast odsunąć pracownika od pracy,
 • umieścić pracownika w gabinecie profilaktyki zdrowotnej,
 • powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiolo­giczną w Katowicach,
 • stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakaże­nie COVID-19 u ucznia pozostającego pod opieką Szkoły:
 1. nauczyciel, który powziął informację o wystąpieniu u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, jest zo­bowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora Szkoły,
 2. umieścić dziecko wraz ze wskazanym przez dyrektora Szkoły opieku­nem w gabinecie profilaktyki zdrowotnej,
 3. dyrektor Szkoły powiadamia:
 • powiatową stację sanitarno-epidemiolo­giczną w Katowicach,
 • rodziców / opiekunów,
 • organ prowadzący Szkołę,
 • stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 1. Osoby przebywające w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w związku z wystąpieniem niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 nie mogą pod żadnym pozorem opuszczać pomieszczenia oraz kontaktować się bez­pośrednio z innymi osobami (możliwy wyłącznie kontakt drogą telefoniczną lub inną pośrednią metodą).
 2. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba (pracownik lub uczeń), u której wystąpiły niepoko­jące objawy sugerujące zakażenie COVID-19, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Szkole proce­durami i  ustaleniami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, po­ręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy ściśle stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części / czę­ściach Szkoły, w których przebywała osoba u której wystąpiły niepokojące ob­jawy sugerujące zakażenie COVID-19.
 5. Osoby z listy, o której mowa w pkt. 6, poinformować o zaistniałej sytuacji, a  w  przypadku gdy są to uczniowie, poinformować ich rodziców / opiekunów oraz wskazać na konieczność stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika lub ucznia objawów sugerujących zakażenie COVID-19 wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów
 1. Postanowienia  końcowe.
 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej procedurze, decyzje podejmuje  dyrek­tor Szkoły.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie właściwego postępowania, dyrek­tor Szkoły kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Katowicach w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń państwowego powiatowego in­spektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Decyzje i polecenia wydane przez służby sanitarne i/lub medyczne są nad­rzęd­ne w  stosunku do postanowień niniejszej procedury.
 5. Z treścią niniejszej procedury należy zapoznać rodziców / opiekunów uczniów pozo­stających pod opieką Szkoły i w razie potrzeby wyjaśnić zawarte w niej za­pisy.
 
        II.Odpowiedzialność 
 1. Dyrektor Szkoły ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich środków niezbęd­nych do realizacji postanowień niniejszej procedury.
 2. Odpowiedzialność za zapoznanie pracowników z treścią niniejszej procedury ponosi dy­rektor Szkoły.
 3. Odpowiedzialność za zapoznanie rodziców / opiekunów uczniów pozostających pod opie­ką Szkoły i w razie potrzeby wyjaśnienie zawartych w niej zapisów ponosi nauczyciel.
 4. Odpowiedzialność za realizację działań określonych w procedurze ponoszą wszyscy pra­cownicy.
 5. Nadzór na realizacją działań określonych w procedurze sprawuje dyrektor Szkoły.
 6. Odpowiedzialność za bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/, a także obowiązujących przepisów prawa ponosi dyrektor Szkoły.
 7. Nadzór całościowy nad realizacją działań określonych w procedurze sprawuje Dyrek­tor Szkoły.
 
      III. Dokumenty związane z procedurą 
 1. Procedura bezpiecznego postępowania pracowników w Szkole Podstawowej nr 3 w  Siemianowicach Śl. w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.
 2. Procedura bezpiecznego postępowania uczniów i ich rodziców w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śl. w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem COVID-19