Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Procedura - minimalizacja ryzyka zakażenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20   
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
z dnia 18 maja 2020 r.
 
 
Procedura bezpiecznego postępowania uczniów i ich rodziców w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śl.
w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem COVID-19
 
I. Zasady bezpieczeństwa przed przyjęciem ucznia do szkoły.
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 3. Uczniowie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie nie mogą uczestniczyć w zajęciach, konsultacjach.
 4. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 5. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (rę­kawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice).
 6. Uczniowie przychodzący na zajęcia, konsultacje są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (rę­kawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice).
 7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
 8. Wprowadza się zasadę mierzenia temperatury dzieciom. Rodzic jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 9. Dziecko nie może zostać przyjęte na zajęcia jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest chore i może zarażać innych. Rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka do domu i skontaktowania się z lekarzem.
 10. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów kontaktowych oraz do bezwzględnego odbierania telefonów ze szkoły.
 11. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły są zobowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 12. Rodzic jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą procedurą.
 13. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie szkoły osób nie będą­cych pracownikami wykonującymi czynności służbowe.
II. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i konsultacji
 1. Przy wejściu do budynku uczeń bezwzględnie przeprowadza dezynfekcję rąk.
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Nie wolno przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów np. zabawek, gier, maskotek itp.
 4. Uczeń jest wyposażony w wodę do picia i drugie śniadanie w ilości dostosowanej do czasu pobytu w szkole. Dystrybutor wody pitnej w szkole jest nieczynny.
 5. Uczeń regularnie myje ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 6. Uczeń musi zachować dystans 2 m od kolegów i koleżanek, w sali lekcyjnej zajmuje miejsce przy wyznaczonym stoliku.
 7. Uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać swojego miejsca w sali.
 8. Złe samopoczucie uczeń zgłasza niezwłocznie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 9. Uczeń powinien unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz nie podawać ręki na przywitanie.
 10. Uczeń powinien zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.
 11. Jeżeli dziecko przebywające w szkole manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.  O izolacji dziecka zostanie niezwłocznie powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
III. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
 1. Bibliotekarz udostępnia uczniom i pracownikom zasoby biblioteczne dostępne on-line.
 2. W przypadku braku możliwości udostępnienia książki on-line uczniowie i pracownicy mogą korzystać z biblioteki szkolnej po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pośrednictwem e-dziennika do nauczyciela – bibliotekarza.
 3. Nauczyciel bibliotekarz ustala harmonogram korzystania z biblioteki przez uczniów i pracowników w oparciu o przesłane zgłoszenia.
 4. Jednocześnie z biblioteki może korzystać jedna osoba wypożyczająca/zwracająca książki.
 5. Osoby korzystające z biblioteki są zobowiązane stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki itp.)
 6. W bibliotece należy zachować dystans 2 m pomiędzy wypożyczającym/ zwracającym książki, a bibliotekarzem.
 7. Zwrócone książki oznaczone datą zwrotu zostają poddane kwarantannie.
 8. Zwrot podręczników będzie się odbywać wg harmonogramu przygotowanego przez bibliotekarza.
 9. Za pośrednictwem e-dziennika i aplikacji Teams rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o terminie zwrotu podręczników.