Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Trójka w ruchu

Innowacja pedagogiczna: „Trójka w ruchu”.

Chcąc krzewić kulturę fizyczną wśród naszych uczniów oraz społeczności lokalnej, w roku szkolnym 2014/2015 został przeprowadzony w naszej szkole program pilotażowy. Zawierainnowacyjne działania, które głównie poprzez zabawę motywowały uczniów do podjęcia aktywności fizycznej. Program ten przyniósł wiele pozytywnych skutków: dzieci chętniej uczestniczyły w różnych zajęciach ruchowych, namawiały rodziców do włączenia się w organizowane akcje, promowały zdrowy tryb życia wśród społeczności szkolnej na przykład podczas występów artystycznych. Szkoła za swoje działania otrzymała certyfikat „WF z klasą” oraz jako jedyna w mieście certyfikat „Szkoły w ruchu”. Zachęceni sukcesami poprzednich lat postanowiliśmy stworzyć innowację pedagogiczną noszącą nazwę „Trójka w ruchu”. Zawarliśmy w niej działania już sprawdzone oraz nowe, które jeszcze intensywniej mają zachęcić dzieci do rekreacji ruchowej. Do wielu z nich zainspirowali nas sami uczniowie.

Innowacja zgodna jest z Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Poszerza jednak treści nauczania zawarte w podstawie, dostosowując je do możliwości i potrzeb uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

Główne założenia innowacji to zwiększenie zainteresowania sportem i aktywnością fizyczną wśród dzieci. Mamy też nadzieję na wiele szkolnych i pozaszkolnych sukcesów sportowych naszych uczniów oraz na podjęcie przez nich inicjatywy w organizowaniu nowatorskich zajęć ruchowych.W tworzeniu innowacji brali udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego w klasach IV – VI oraz wychowawcy świetlicy ze względu na dopasowanie zajęć do odpowiedniej grupy wiekowej.

Cele szczegółowe:

    Poznawanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu w grupie.
    Zwiększenie odporności i poprawa wydolności fizycznej, walka z otyłością.
    Rozwijanie tężyzny fizycznej uczniów, zwiększenie wydolności oddechowej.
    Rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
    Wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa ich sprawności fizycznej.
    Popularyzacja kultury fizycznej wśród rodziców.
    Promocja szkoły i jej osiągnięć sportowych. Wzbudzenie zainteresowania szkołą rodziców i uczniów.
    Kulturalne zachowanie podczas imprez sportowych.

Innowacja pedagogiczna: „Trójka w ruchu”, została pozytywnie zaopiniowana i przyjęta do realizacji w naszej szkole na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

Autorzy innowacji : Grażyna Bartel, Katarzyna Kasprzyk, Monika Hołubowicz, Grzegorz Pyrchała