Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Wkole moji budy

Innowacja - „Wkole moji siemianowickiej budy”
 
Wprowadzenie tej  innowacji  motywowane jest potrzebą lepszego poznania środowiska lokalnego i dziedzictwa kulturowego oraz wpływu tego środowiska na tożsamość dziecka. W szkole podstawowej uczniowie są chłonni wiedzy  i nastawieni  na odbiór nowych bodźców, co pozwala na kształtowanie u nich uczuć obejmujących szacunek do tradycji, historii, ludzi i tworzących historię, umiejętność odbioru dóbr kultury dostępnych w najbliższej okolicy.                  
Głównym celem  innowacji jest realizacja działań edukacyjnych pozwalających dzieciom na zdobycie jak największej wiedzy o swoim najbliższym otoczeniu poprzez zapoznanie ich z historią, tradycją, kulturą, gwarą, zwyczajami. 
 
Cele szczegółowe innowacji
 
● zapoznanie oraz popularyzowanie gwary śląskiej,
● zapoznanie z historią, kulturą, przyrodą regionu,
● zapoznanie z lokalną obrzędowością poprzez praktyczne działania,
● poznawanie i dostrzeganie piękna krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów krajoznawczych i turystycznych,
● utrwalanie tradycji lokalnego środowiska,
● dzielenie się zdobytą wiedzą w lokalnym środowisku (strona internetowa szkoły, udział w konkursach, warsztatach),
● rozwijanie tradycji rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej oraz szacunku do historii i dziedzictwa własnego regionu,
● wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwienie aktywnego uczestnictwa w uroczystościach i imprezach szkolnych,
● kształtowanie osobowości ucznia.