Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Harmonogram

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 
W roku szkolnym 2018/2019 zamierzamy kontynuować działania prozdrowotne podejmowane w poprzednich latach oraz zaangażować społeczność szkolną w nowe akcje i projekty. Działania zespołu ds. promocji zdrowia oparte są na szkolnym programie SzPZ, wypracowanych zwyczajach oraz elementach związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa wyznaczonych przez MEN na dany rok szkolny, tj.:
 
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4.  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 
Szczegółowy harmonogram działań SzPZ został przedstawiony w poniższej tabeli
 
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI
 
ZDROWE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
 
 
Dbanie
o właściwe
odżywianie
 
 
 
Innowacja „Zdrowo jem” Cały rok p. Bartel
Program „Od uprawy do potrawy”- propagowanie zdrowego odżywiania Cały rok p. Fortuna, p. Bętkowska
Przeprowadzenie lekcji związanej
z samodzielnym wykonywaniem kanapek
i sałatek warzywnych
Cały rok wychowawcy kl. I-III
Wycieczka „Ekspedycja smaków” Kwiecień p. Fortuna
Zajęcia z zasad zdrowego odżywiania, higieny, aktywności fizycznej Cały rok Wychowawcy
Organizacja konkursu prozdrowotnego „Żyję zdrowo” Luty p. Kasprzyk
 
 
 
 
 
Dbanie
o

 bezpieczeństwo
 
 
 
 
Smak życia czyli debata o dopalaczach.
Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Propagowanie zdrowego stylu życia.
Czerwiec psycholog
Światowy Dzień bez Tytoniu. Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 
Maj psycholog
Zachowaj Trzeźwy Umysł. Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Propagowanie zdrowego stylu życia. Kwiecień-maj psycholog
Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnych. Propagowanie zdrowego stylu życia. I semestr, luty Psycholog, pedagog
Psychoedukukacyjne rozmowy indywidualne, na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych, komputera, gier Cały rok Psycholog, pedagog
Innowacja „Zakodowani trzecioklasiści”. Rozwijanie kompetencji cyfrowych, bezpieczeństwa w sieci Cały rok p. Bartel
Program „Bezpieczniki Taurona”-  zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z prądu. Cały rok p. Fortuna
Dbanie o zdrowie fizyczne Innowacja: „Z mamą, tatą w ruchu” Cały rok p. Bartel, p. Bętkowska, p. Pyrchała
 
 
 
DBANIE O OCHRONĘ ŚRODOWISKA
 
 
Popularyzowanie wiedzy dot. recyklingu
 
Konkurs dotyczący segregacji odpadów Cały rok uczniowie pod kierunkiem wychowawcy
Zapoznanie z ideą i znaczeniem akcji „Sprzątanie świata”. Wrzesień p. Stysz-Adamska
Udział w akcji „Sprzątanie świata” wrzesień Anna Bućkowska
„Wesołe śmieci”- zajęcia plastyczno – techniczne z kreatywnego recyclingu Cały rok p. Steć
 
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
 
 
Propagowanie idei wolontariatu
 
Realizacja założeń akcji „Pola Nadziei” Cały rok p. Miłek
Prowadzenie kółka wolontariatu Cały rok p. Majnusz, p. Wywiał
         
 
 
Opracowały:                                                                                                                                                                     
 
….....................................................                                                …....................................................                                    
 
….....................................................                                                              (podpis dyrektora szkoły)