Biblioteka regulamin

Regulamin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
z dnia 29 stycznia  2016 r.

REGULAMIN BIBLIOTEK SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich

1.Biblioteka jest miejscem przeznaczonym do gromadzenia i udostępniania książek, podręczników.
2.Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:
a) wypożyczając do domu,
b) na miejscu, w czytelni.
3.Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice.
4.W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
5.W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
6.Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca.
7.Czytelnicymogą wypożyczać książki tylko na swoją kartę.
8.Książkiwypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
9.Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem, zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
10.Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę powinien odkupić taką samą, albo wskazaną przez bibliotekarza.
11.Wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne należy zwrócić przed końcem roku szkolnego.
12.W przypadku zmiany szkoły czytelnik jest zobowiązany zwrócić do biblioteki  wszystkie wypożyczone książki.
13. Biblioteka organizuje konkursy, akcje czytelnicze, mające na celu promowanie czytelnictwa np.
– pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych
– piknik czytelniczy
14.Biblioteka wypożycza podręczniki szkolne potrzebne do nauczania zgodnie z przyjętymi programami.
15.Podręczniki wypożyczane są uczniom na podstawie listy imiennej sporządzonej przez wychowawcę klasy.
16.Po dostarczeniu listy przez wychowawcę bibliotekarz dostarcza podręczniki do klasy.
17.Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
18.W przypadku gdy podręcznik składa się z kilku części zwrot danej części następuje po jej zrealizowaniu lub w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem danego przedmiotu, a bibliotekarzem.
19.Uczeń otrzymuje podręczniki klasy wyższej po oddaniu wszystkich podręczników klasy niższej.
20.W razie zgubienia, zniszczenia podręcznika rodzic ucznia powinien odkupić taką samą książkę lub wpłacić na konto szkoły równowartość podręcznika.
21.Stanowisko komputerowe w czytelni jest udostępniane uczniom jedynie pod opieką nauczyciela.
22.Stanowisko komputerowe udostępnia się także rodzicom w celu  skorzystania ze strony internetowej szkoły oraz wglądu do dziennika elektronicznego.