Gdzie jest ta matma?

Autor innowacji: Joanna Fortuna

Adresatami innowacji są uczniowie klas VI. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych.

Innowacja „Gdzie jest ta matma?- poszukiwanie matematyki w życiu codziennym” jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Jej program opiera się na obowiązującym programie nauczania: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech: „Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej”.

Nadrzędnym celem innowacji jest uświadomienie uczniom, że z matematyką mają do czynienia nie tylko w szkole na lekcjach, ale przede wszystkim w codziennym życiu. Realizowane treści przedstawią możliwości wykorzystywania wiedzy szkolnej w rozwiązywaniu praktycznych problemów, a tematyka zagadnień będzie łączyła się z przeżyciami i doświadczeniami uczniów.

Cel główny:

  • Nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej na matematyce wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.

Cele szczegółowe:

  • utrwalenie poznanych pojęć i umiejętności matematycznych,
  • rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
  • kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej,
  • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
  • rozwijanie umiejętności rachunkowych,
  • aktywizowanie uczniów do przejmowania inicjatywy, realizowania własnych pomysłów, formułowania wniosków, prezentowania „indywidualnych” rozwiązań,
  • kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy i szacunku wobec innych,
  • przygotowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów.