Gdzie jest ta matma? – poszukiwanie matematyki w życiu codziennym

Autor innowacji: Joanna Fortuna

Adresatami innowacji są uczniowie klas VII. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć kształtujących kreatywność.

Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Innowacja „Gdzie jest ta matma?- poszukiwanie matematyki w życiu codziennym” jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Jej program opiera się na obowiązującym programie nauczania: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech: „Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej”. W trakcie zajęć realizowane będą działania w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „(Nie)zwykła matematyka II EDYCJA ROK SZKOLNY 2023/2024”.

Nadrzędnym celem innowacji jest uświadomienie uczniom, że z matematyką mają do czynienia nie tylko w szkole na lekcjach, ale przede wszystkim w codziennym życiu. Realizowane treści przedstawią możliwości wykorzystywania wiedzy szkolnej w rozwiązywaniu praktycznych problemów, a tematyka zagadnień będzie łączyła się z przeżyciami i doświadczeniami uczniów.

Cel główny:

 • Nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej na matematyce wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.

Cele szczegółowe:

 • Pokazanie związku matematyki z życiem codziennym.
 • Dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie.
 • Swobodne posługiwanie się matematyką w życiu codziennym, rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników.
 • Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji.
 • Zachęcanie do myślenia ekonomicznego.
 • Kształtowanie wyobraźni geometrycznej.
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy.
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesu.
 • Kształtowanie u uczniów kreatywności i aktywności.
 • Kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa.
 • Zdobywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.