Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, w Siemianowicach Śl. w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych.
Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich jest Pan Tomasz Piesiur, kontakt mailowy: abi@medialearning.pl

Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
– przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym (art. 9a) oraz akty wykonawcze do tych przepisów w tym: przyjęcia dziecka do szkoły, realizacji zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole (monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) jak i zabezpieczenia mienia szkoły, umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych umieszczanych na stronie internetowej szkoły i facebooku szkoły oraz na stronach internetowych Miasta Siemianowice Śląskie w celu zaprezentowania osiągnięć uczniów, udziału w konkursach, zawodach sportowych, imprezach kulturalnych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa

2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz okres nauki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, a także z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

3. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

4. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych np. o rozwoju psychofizycznym i stanie zdrowia dzieci. Podanie niezbędnych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów).

5. Do Państwa danych ma dostęp firma VULCAN sp. z o.o. (ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław) na podstawie podpisanych umów powierzeń danych. Firma ta udostępnia nam narzędzia informatyczne.

6. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).

7. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:
– dostęp do swoich danych,
– sprostowanie danych,
– ograniczenia przetwarzania
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z ustawą o systemie oświaty i wydanych do niej aktów prawnych, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod adres mailowy abi@medialearning.pl lub korespondencję kierować na adres Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkolna 15, 41-100 Siemianowice Śląskie.