Regulamin Rady Rodziców

Działającej przy Szkole podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śl.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śl. uchwala Regulamin o następującej treści:

Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców, a także zakres i zasady działania poszczególnych jej ogniw.

Rozdział 1

CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 1
Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły współdziałającą z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

§ 2
1. Celem Rady Rodziców jest:
1) reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły,
2) wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia, udzielania pomocy materialnej uczniom,
3) aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) do czynnego udziału w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole,
4) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.

§ 3
1. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należą:
1) zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły,
2) wyrażanie opinii, wniosków i stanowisk rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i Statut Szkoły,
3) współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi w Szkole,
4) współudział i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań, otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,
5) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz realizacji programu pracy Szkoły,
6) gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności Szkoły oraz ustalanie zasad ich wydatkowania.

§ 4
1. Do kompetencji Rady Rodziców Szkoły należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
5) opiniowanie wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji, w tym organizacji harcerskich o podjęcie działalności w Szkole;
6) delegowanie swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;
7) wyrażanie opinii w kwestii ewentualnego obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
8) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów;
9) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym dla poszczególnych oddziałów;
10) wydawanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
3. Rada Rodziców może porozumiewać się z innymi radami rodziców, ustalając zasady i zakres współpracy.

Rozdział 2
ORGANY RADY RODZICÓW, ICH STRUKTURA I ZADANIA

§ 5
Oddziałowa Rada Rodziców
1. Oddziałowa Rada Rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym, przy czym obowiązuje zasada że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub opiekun prawny.
2. Tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowej Rady Rodziców:
1) wybór komisji skrutacyjnej (2 – 3 osoby),
2) zgłoszenie kandydatów do Rady (rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania, a zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie),
3) rodzice obecni na zebraniu wypisują na dostarczonych kartkach trzy nazwiska spośród zgłoszonych kandydatów,
4) komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów podając nazwiska trzech osób, które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Oddziałową Radę Rodziców.
3. Rodzice wybrani do Oddziałowej Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady, sekretarza i skarbnika oraz ustalają która z tych osób będzie pełniła funkcję delegata do Rady Rodziców Szkoły i jego zastępcy.
4. Kadencja Oddziałowej Rady Rodziców trwa 1 rok.
5. W posiedzeniach Oddziałowej Rady może brać udział wychowawca klasy z głosem doradczym.
6. Rodzice uczniów danej klasy mogą odwołać Oddziałową Radę Rodziców w całości lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach:
1) utraty zaufania rodziców lub opiekunów prawnych, reprezentujących co najmniej 10 uczniów danej klasy,
2) odejścia dziecka z klasy,
3) rezygnacji z pełnionej funkcji.
7. Odwołanie całości lub części Oddziałowej Rady Rodziców odbywać się może na każdym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych dzieci danej klasy. Na tym samym zebraniu klasowym, w tajnym głosowaniu, wybierane są nowe osoby.
8. Podstawowe zadania Oddziałowej Rady Rodziców, to między innymi:
1) realizacja zadań Rady Rodziców Szkoły na terenie danej klasy, a w szczególności dostosowanie zadań określonych w § 3 do konkretnych potrzeb klasy, wyrażanych przez rodziców lub opiekunów prawnych, uczniów i nauczycieli,
2) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji programu działania Rady Rodziców Szkoły oraz do pomocy i udziału w Życiu klasy i Szkoły,
3) występowanie, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

§ 6
Skład Rady Rodziców Szkoły
1. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzą delegaci Oddziałowych Rad, wybranych zgodnie z przepisami § 5 ust. 2 i 3.
2. Liczba członków Rady Rodziców odpowiada liczbie oddziałów w Szkole – każdy oddział reprezentuje jeden delegat.
3. Do podstawowych zadań delegata Oddziałowej Rady należy:
1) uczestniczenie w zebraniach plenarnych Rady Rodziców Szkoły,
2) aktywne włączanie w się realizację zadań Rady, a szczególnie w prace powoływanych komisji celowych,
3) reprezentowanie klasy na forum Rady,
4) wymiana informacji między Radą a rodzicami uczniów poszczególnych klas,
5) zachęcanie rodziców uczniów poszczególnych klas do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców Szkoły,
6) przekazywanie sprawozdań z działalności Rady na forum klasy.
4. Kadencja członków Rady Rodziców trwa 1 rok.
5. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego Regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
6. Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.
7. Rodzicom, których dzieci ukończyły naukę w szkole, wygasa mandat delegata do Rady Rodziców.

§ 7

Organy Rady Rodziców Szkoły
1. Organami Rady Rodziców Szkoły są:
1) Zebranie plenarne – najwyższa władza ogółu rodziców,
2) Prezydium – wewnętrzny organ kierujący pracami Rady,
3) Komisja Rewizyjna – organ kontrolny.

§ 8

Zebranie plenarne Rady Rodziców
1. Zebrania plenarne Rady Rodziców Szkoły zwołuje się minimum dwa razy w roku szkolnym.
2. Zebrania plenarne zwołuje Prezydium Rady:
1) na swój własny wniosek,
2) na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców reprezentujących co najmniej 3 klasy,
3) na wniosek Dyrektora Szkoły lub innych organów Szkoły.
3. Członkowie Rady Rodziców Szkoły winni być zawiadomieni o zwołaniu posiedzenia plenarnego w formie pisemnej (można korzystać z poczty elektronicznej), minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.
4. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w posiedzeniach Dyrektora Szkoły, a także inne osoby.
5. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zabrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
6. Rada Rodziców wybiera ze swego grona w drodze uchwały:
1) Prezydium Rady Rodziców w liczbie 4 – 6 osób,
2) Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.
7. Do wyłącznej kompetencji Rady Rodziców Szkoły należy podejmowanie decyzji
w następujących sprawach:
1) uchwalania i zmian Regulaminu Rady Rodziców,
2) zatwierdzania budżetu Rady Rodziców,
3) zatwierdzania wysokości składek na rzecz Rady Rodziców,
4) wybierania Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej,
5) odwoływania Prezydium Rady lub poszczególnych jego członków,
6) zatwierdzania rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców.
8. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
9. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu
w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał w sprawach dotyczących Regulaminu Rady (§ 15).
10. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
11. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, komisji wyborczej (wybory do tych funkcji są jawne),
2) sprawozdanie ustępującego Prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym,
3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzieleniu (lub nie udzieleniu) absolutorium ustępującemu Prezydium,
4) informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły, ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów Szkoły lub organizacji,
5) uchwalenie wniosków i uchwał dotyczących działalności Rady Rodziców,
6) wybory nowych organów Rady Rodziców: ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania, przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą, głosowanie, ogłoszenie wyników,
7) ustalenie wysokości składek na fundusz Rady Rodziców w danym roku szkolnym,
8) wolne głosy i wnioski.
12. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w ust. 11, z tym że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów i ustalenia składek na fundusz Rady.
13. Tryb odwoływania Prezydium lub poszczególnych jego członków:
1) Rada Rodziców Szkoły może odwołać Prezydium w całości lub poszczególnych jego członków przed końcem kadencji wyłącznie na zebraniu plenarnym.
2) Pisemny wniosek o odwołanie, z uzasadnieniem i poparciem minimum 20% członków Rady Rodziców lub 2/3 składu Prezydium, składany jest na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3) Przy odwołaniu stosuje się tryb przyjęty dla wyborów.
14. W przypadku odwołania członka Prezydium lub złożenia przez niego rezygnacji, Rada Rodziców Szkoły w drodze wyboru uzupełnia skład Prezydium do wymaganej liczby  członków.
15. Rada Rodziców dokumentuje przebieg zebrań w formie protokołu. Protokół z zebrania powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce spotkania,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania (dołączona lista obecności),
3) wykaz osób uczestniczących w zebraniu na zaproszenie Rady Rodziców lub Prezydium (jeśli takie w zebraniu uczestniczyły),
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) przebieg obrad, głosy w dyskusji, zgłaszane wnioski,
6) treść podjętych uchwał,
7) podpisy przewodniczącego i protokolanta obrad.
16. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
17. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.

§ 9

Prezydium Rady Rodziców
1. Prezydium Rady Rodziców jest organem wykonawczym realizującym przyjęty przez Radę Rodziców Szkoły plan działania.
2. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy jej zebraniami z wyłączeniem spraw wymienionych w § 8 ust. 7.
3. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
1) bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady Rodziców,
2) realizacja planu finansowego Rady Rodziców (odstępstwa od zatwierdzonego planu mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Prezydium i muszą być przedstawiane Radzie Rodziców na najbliższym posiedzeniu plenarnym),
3) wykonywanie uchwał Rady Rodziców,
4) powoływanie i nadzór nad pracami komisji utworzonych w celu wydania opinii w sprawach przytoczonych w kompetencjach Rady Rodziców w § 4 niniejszego Regulaminu,
5) zlecanie usług niezbędnych do realizacji zadań Rady Rodziców,
6) reprezentowanie Rady Rodziców i ogółu rodziców wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz,
7) przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Rodziców,
8) przygotowanie na dany rok szkolny (od 1 września do 31 sierpnia) projektu planu finansowego i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Radę Rodziców,
9) przygotowanie projektów uchwał w zakresie spraw będących w wyłącznej kompetencji Rady Rodziców.
4. Prezydium ze swego grona wybiera:
1) Przewodniczącego,
2) Wiceprzewodniczącego,
3) Skarbnika,
4) Sekretarza.
5. Uchwały Prezydium Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy składu Prezydium, zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Prezydium są protokołowane zgodnie z § 8 ust. 15, a protokoły przechowywane w dokumentacji Rady.
6. Prezydium Rady Rodziców może zaprosić do udziału w swoich posiedzeniach Dyrektora Szkoły lub inne osoby.

§10
Członkowie funkcyjni Prezydium
1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:
1) kierowanie pracami Rady Rodziców,
2) współpraca z dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb uczniów i Szkoły,
3) dokonywanie podziału zadań i obowiązków miedzy członków Prezydium Rady,
4) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,
5) zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium Rady Rodziców,
6) kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,
7) określanie zakresu działań dla komisji problemowych,
8) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu,
9) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.
2. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:
1) opracowanie i realizacja harmonogramu spotkań Rady Rodziców,
2) przygotowywanie zebrań Prezydium Rady Rodziców,
3) nadzorowanie terminowości wykonania prac Rady Rodziców,
4) sporządzanie protokołów z zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,
5) prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania,
6) zapewnienie technicznych warunków pracy Prezydium (przygotowywanie materiałów do pracy Prezydium, odpowiedniej ilość kopii propozycji uchwał, harmonogramu spotkań itp.).
3. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:
1) nadzorowanie całokształtu spraw związanych z działalnością kasowo-finansową Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) organizowanie – wspólnie ze skarbnikami Oddziałowych Rad Rodziców – wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców,
3) nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów oraz prawidłową, celową i zgodną z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami realizacją wydatków,
4) opracowanie – w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców – projektów planów finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją,
5) sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
6) składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonania planów finansowych Rady Rodziców.

§ 11
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Prezydium.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu plenarnym Rady Rodziców Szkoły w trybie przyjętym dla wyborów Prezydium. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby.
4. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu dokonuje wyboru przewodniczącego.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
6. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do corocznego przeprowadzenia kontroli:
1) działalności poszczególnych organów Rady Rodziców pod względem zgodności z niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Rady Rodziców i Prezydium,
2) działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców w zakresie zgodności z przepisami.
7. Na wniosek Przewodniczącego lub Skarbnika, bądź na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 10 rodziców lub z własnej inicjatywy przeprowadza kontrole doraźne.
8. Wyniki kontroli działalności organów Rady Rodziców Komisja Rewizyjna przedstawia na posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców Szkoły.
9. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie finansowe i wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium za dany rok szkolny na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców Szkoły.

§ 12
Doraźne Komisje Celowe
1. Komisje Celowe są organami powoływanymi:
1) w celu wydania opinii w sprawach opisanych w kompetencjach Rady w § 4,
2) w przypadku konieczności rozwiązywania powstałych w Szkole problemów.
2. W skład Komisji Celowych mogą wchodzić członkowie Rady Rodziców oraz nie wchodzący w skład Rady Rodziców rodzice (opiekunowie prawni) mający doświadczenie w sprawach, dla których Komisja Celowa jest powoływana.
3. Prezydium może zasięgać opinii ekspertów i jeśli sytuacja tego wymaga, wynagradzać ich pracę na podstawie uchwały Prezydium.
4. Komisji Celowej przewodniczy jeden z członków Prezydium Rady Rodziców.
5. Komisje Celowe powołuje Prezydium Rady Rodziców:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Dyrektora Szkoły,
3) na wniosek grupy rodziców lub opiekunów prawnych reprezentujących, co najmniej 30 uczniów.
6. Komisje Celowe są obowiązane do złożenia sprawozdania ze swych prac na posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców.

§ 13
Działalność finansowo-gospodarcza Rady Rodziców
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:
1) składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły,
2) darowizn osób prywatnych i instytucji,
3) wpływów z instytucji i organizacji społecznych,
4) innych źródeł.
2. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na:
1) dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
2) dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,
3) wspomaganie uczniów Szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
4) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
5) nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
6) koszty związane z działalnością Rady Rodziców,
7) inne cele wynikające z zadań Rady Rodziców.
3. Podziału zgromadzonych na funduszu Rady środków dokonuje się w oparciu o plan finansowy, tworzony na podstawie projektu przedstawionego przez Prezydium Rady Rodziców.
4. Podstawą wydatkowania środków zgromadzonych w funduszu Rady Rodziców są:
1) uchwały Prezydium Rady,
2) pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem składane przez:
a) Dyrektora Szkoły,
b) Rady Oddziałowe,
3) pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem i opinią Dyrektora Szkoły składane przez:
a) wychowawców klas i pozostałych nauczycieli,
b) pedagoga szkolnego,
c) Samorząd Uczniowski.
5. Wysokość dobrowolnej składki miesięcznej ustala Rada Rodziców na wniosek Prezydium na początku każdego roku szkolnego.
6. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych), składka wnoszona jest w wysokości na jedno dziecko.
7. Do dysponowania funduszem Rady upoważnione jest Prezydium Rady.
1) Środki funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.
2) Na rachunku bankowym Rady Rodziców mogą być gromadzone i przechowywane środki związane z działalnością Szkoły inne niż fundusz Rady Rodziców, o których przeznaczeniu decydują dysponenci tych środków.
3) Na drobne wydatki bieżące można dysponować gotówką w kasie.
4) Osobami podpisującymi dokumenty bankowe są: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz jeden z pozostałych upoważnionych członków Prezydium.
8. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium łącznie spośród: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
9. Wszelkie umowy o pracę, zamówienia, zlecenia na wykonanie określonych prac doraźnych jak też inne dokumenty mające wpływ na stan przyszłych zobowiązań płatniczych, wymagają uchwały Rady Rodziców – poza podpisami osób upoważnionych do działania w imieniu Rady.
10. W celu prowadzenia bieżącej dokumentacji administracyjno-księgowej oraz zabezpieczenia  prawidłowości jej sporządzania Rada Rodziców może zlecać wykonanie tych prac osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie.
11. Wysokość, ilość oraz zasady wynagradzania osób świadczących prace na rzecz Rady Rodziców ustala Prezydium w drodze uchwały.
12. Dokumenty księgowe muszą być przed zaksięgowaniem sprawdzone przez Skarbnika pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone pod względem merytorycznym przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
13. Przyjmowanie wpłat.
1)Na każdą przyjętą wpłatę do kasy, z wyłączeniem sum pobranych z rachunku bankowego, wydaje się pokwitowanie z kwitariusza „Kasa przyjmie”.
14. Dokonywanie wypłat.
1) Za podstawę dokonania wypłaty mogą służyć tylko oryginalne dowody księgowe.
2) W razie niemożności otrzymania oryginalnego rachunku na udokumentowanie drobnych wydatków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która dokonała wydatku. Dokonane wydatki muszą być szczegółowo wymienione w oświadczeniu.
3) Dowody stanowiące wypłatę powinny być sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez przewodniczącego (lub upoważnionego w jego imieniu wiceprzewodniczącego ) i skarbnika.
4)  Osoba dokonująca wypłaty zobowiązana jest na każdym dowodzie zamieścić i podpisać klauzulę :
– „Wypłacono gotówką, czekiem nr…, przelewem z dnia ….”
15. Sprawozdawczość i kontrola.
1)  Skarbnik składa sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego prezydium na koniec czerwca. Na pierwszym zebraniu plenarnym rodziców w następnym roku szkolnym przewodniczący prezydium składa pełne finansowe i rzeczowe sprawozdanie z wykonania zadań za rok szkolny łącznie z projektem planu finansowego na nowy rok szkolny. Sprawozdania finansowe sporządza się na podstawie księgowości syntetycznej
( księgi dochodów i wydatków ) w układzie według obowiązującego planu finansowego.
2)  Działalność finansowo – gospodarcza jest kontrolowana przez trzyosobową Komisję Rewizyjną powoływaną na okres trwania kadencji prezydium Rady Rodziców. Na pierwszym zebraniu plenarnym Rady Rodziców w następnym roku szkolnym przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawia protokół pokontrolny za poprzedni rok.

Rozdział 3

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14
1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców bądź upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
2. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
RADA RODZICÓW
Przy szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śl.
41-100  Siemianowice Śl.
ul. Szkolna 15
NIP 643-16-67-976
3. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi i Statutem Szkoły.
4. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem oświatowym lub interesem Szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonywanie i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, ma obowiązek uzgodnić z Prezydium Rady Rodziców tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
5. W razie braku uzgodnień o których mowa w ust. 4 Dyrektor Szkoły lub Rada Rodziców przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub Kuratorium Oświaty w Katowicach. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy o rachunkowości oraz przepisy obowiązujące jednostki budżetowe.

§ 15
1. Regulamin Rady Rodziców przyjmowany jest przez Radę Rodziców Szkoły. Do przyjęcia Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców.
2. Zmiany w Regulaminie wymagają trybu określonego w ust. 1.
3. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
1) Prezydium Rady,
2) Oddziałowe Rady Rodziców,
3) rodziców i opiekunów prawnych, reprezentowanych przez co najmniej 30 osób,
4) Dyrektora Szkoły.

§16
Regulamin Rady Rodziców, skład Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej umieszczane są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śl. www.sp3siemianowice.pl
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwałą przez Radę Rodziców.