Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów w godzinach swojej pracy.
Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub e-mailem.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Rekrutacja do I klasy:

Regulamin rekrutacji dzieci do SP3 (kliknij tutaj)

Harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij tutaj)

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły (kliknij tutaj)

Wniosek o zapisanie dziecka spoza obwodu (kliknij tutaj)

Oświadczenie Woli uczęszczania dziecka do szkoły (kliknij tutaj)

Wykaz ulic należących do obwodu SP3 (kliknij tutaj)

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki (kliknij tutaj)

Oświadczenie dotyczące meldunku (kliknij tutaj)

Duplikat legitymacji szkolnej  (kliknij tutaj…)
Duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej (Kliknij tutaj..)
Pomoc materialna – zasiłek szkolny i stypendium szkolne (kliknij tutaj…)
Pomoc materialna – stypendium o charakterze socjalnym (kliknij tutaj…)
Pomoc materialna – Wyprawka szkolna (kliknij tutaj…)
Wniosek o wydanie opinii o uczniu (kliknij tutaj…)
Ubezpieczenie:

Oferta ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2023/2024 (kliknij tutaj…)

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (kliknij tutaj…)

Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia szkody przez formularz internetowy (kliknij tutaj…)