W święta nietypowe sprawna rączka pomaga w prawidłowej wymowie

Autor innowacji:  mgr Anna Robak-Ostręga nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, terapeuta ręki

Rodzaj innowacji : innowacja pedagogiczna o charakterze metodyczno – organizacyjnym

Okres realizacji : wrzesień 2023r. – czerwiec 2024r.

Kogo dotyczy innowacja: Program adresowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach śląskich  objętych w roku szkolnym 2023/2024 terapią logopedyczną

Na czym polega nowatorski charakter

„ W święta nietypowe sprawna rączka pomaga w prawidłowej  wymowie” to cykl zajęć mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej u uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych  środków plastycznych, elementów metod terapeutycznych i kalendarza świąt nietypowych. Niniejsza innowacja ma na celu podniesienie zdolności manualnych uczniów oraz szerzenie idei poznawania poprzez doświadczanie z wykorzystaniem tematyki bazującej na kalendarzu świąt nietypowych. Ma ona zachęcać i motywować do polisensorycznego poznawania świata poprzez manipulowanie przedmiotami o rożnych fakturach, kształtach, konsystencji. W rozwijaniu motoryki małej i wrażliwości na dotyk wykorzystane zostaną wszelkie wykonane własnoręcznie lub dostępne  masy plastyczne i inne przedmioty. Uczniowie będą wykonywać także tematyczne prace plastyczne, techniczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów . Zajęcia wzbogacone będą elementami terapii ręki w postaci:

– masażu dłoni;

– ćwiczeń ruchów precyzyjnych (przydatnych do trzymania narzędzia pisarskiego);

– ćwiczeń przedramion, nadgarstków;

– ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– ćwiczeń wzmacniających obręcz barkową, poprawę stabilizacji, czucia;

– ćwiczeń postawy ciała przy pracy stolikowej;

– ćwiczeń stabilizacyjnych;

– ćwiczeń percepcji czuciowej;

– ćwiczeń percepcji wzrokowej;

– ćwiczeń manipulacji;

– ćwiczeń rozwijających grafomotorykę.

Cele do osiągnięcia, spodziewane efekty, przewidywane osiągnięcia

Cel główny:

– stymulowanie rozwoju motoryki małej i dużej i wpływanie na wszechstronny rozwój uczniów poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu aktywności twórczej u dzieci pozwalające na kreatywne działania bazujące na kalendarzu świąt nietypowych

Cele szczegółowe:

– uatrakcyjnienie pracy z uczniami poprzez zapoznanie ich z kalendarzem świat nietypowych,

– budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę i usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,

– dostarczanie wrażeń dotykowych i poznania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów bazujących na kalendarzu świąt nietypowych,

– rozwijanie sprawności dłoni, umiejętności chwytu i koordynacji pomiędzy dłońmi poprzez ćwiczenia i zadania nawiązujące do święta nietypowego obowiązującego danego dnia,

– usprawnianie sprawności grafomotorycznej i nauka pisania poprzez stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu aktywności twórczej uczniów

Przebieg realizacji (plan, harmonogram)

Zajęcia realizowane będą wg planu podczas zajęć logopedycznych -raz w miesiącu dla każdej z grup objętych programem. Innowacja będzie realizowana przy zastosowaniu aktywnych metod pracy. Większość zadań może być realizowana w grupie, co wiąże się z nabywaniem u dzieci umiejętności pracy z innymi, komunikowania się, dzięki czemu każdy uczestnik może w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są naturalnie, spokojnie i dobrowolnie. Wytwory prac są omawiane, prezentowane i pozytywnie oceniane. Wprowadzenie do terapii ręki kalendarza świąt nietypowych otworzy przed uczniami nowe możliwości wyrazu i opanowania stanów uczuciowych poprzez kreatywne ćwiczenia.

Wrzesień – dzień kropki

Październik – dzień ośmiornicy

Listopad- dzień kredki

Grudzień – dzień gry w karty

Styczeń – dzień popcornu

Luty – dzień kota

Marzec- dzień żelków

Kwiecień – dzień tęczy

Maj – dzień ślimaka

Czerwiec – dzień jojo

Ewaluacja

Program zakończony będzie ewaluacją. Narzędziami sprawdzającymi efekty terapeutyczne będą metody bezpośrednie: analiza dokumentów, wywiady z nauczycielami, rozmowy z rodzicami i uczniami, obserwacja uczniów podczas zajęć, analiza postępów uczniów. W trakcie trwania ewaluacji, będzie dokonywana ocena innowacji. Głównym zadaniem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy założenia i cele programu zostały osiągnięte i czy program może być kontynuowany.