Deklaracja dostępności

WSTĘP
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3siemianowice.pl
Data publikacji strony internetowej: 21.08.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.01.2021 r.

  • STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
  • – na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych (zdjęć, obrazów itp.);
    –  publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje dodatkowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np.:
CTRL + F – służy on do wyszukiwania słów w tekście strony.
CTRL + R lub F5 – służy do odświeżania strony.
CTRL + (+/-) – posługując się tymi skrótami możemy zmniejszać(-) lub zwiększać(+) rozmiar tekstu na stronie.
CTRL + C,V,X,Y,Z – kopiuj, wklej, wytnij, przywróć, cofnij.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia: 29.01.2021 r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
– Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Patrycja Komraus
– E-mail: sp3@sp3siemianowice.pl
– Telefon: 32 228 21 76
Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do dyrektora szkoły w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dane teleadresowe szkoły:
41-100 Siemianowice Śląskie , ul. Szkolna 15
Tel.: 32 2282 176
Fax: 32 2282 176
E-mail: sp3@sp3siemianowice.pl
Strona internetowa: www.sp3siemianowice.pl
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki znajduje się w dwóch budynkach usytuowanych przy ulicy Szkolnej 15 oraz Szkolnej 15a.
1. Budynek A (główny)
– Budynek jest widocznie oznakowany tablicą informacyjną.
– Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne obok portierni oraz wejście z tyłu budynku (od strony boiska). Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
– Budynek ma portiernię usytuowaną przy wejściu do obiektu, gdzie osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pomocy pracownika, który może stanowić asystę, udzielić informacji lub poprosić o oczekiwanie na innego pracownika, w przypadku braku możliwości dotarcia na wyższe kondygnacje.
– Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
– Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów.
– W budynku nie ma windy, którą można ominąć schody. Poręcze znajdują się po obu stronach schodów.
– W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Budynek B
– Budynek szkoły posiada wejście usytuowane od strony ulicy Szkolnej 15a, dostosowane dla osób niepełnosprawnych (brak schodów oraz progów).
– Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz pętli indukcyjnych.
– W budynku nie ma windy, którą można ominąć schody. Poręcze znajdują się po obu stronach schodów.
– Budynek nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i pomocy przy wejściu są pracownicy obsługi.
3. Przed głównym budynkiem szkoły zlokalizowane jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i/lub psem przewodnikiem.
5. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
6. Obiekt usytuowany nieopodal przystanku autobusowego (do najbliższego przystanku autobusowego jest ok. 100 m) oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych. Przystanek autobusowy oznakowany jest w sposób widoczny, autobusy zatrzymują się tuż przy stanowisku przystankowym, linia krawężnika jest w bezpieczny sposób odróżniona od jezdni.