Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Ślaskich jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Siemianowice Śl.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185, 900)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730, z 2023 r. poz 984)
  • Statut Szkoły
  • Regulaminy wewnętrzne