Klub Mediatora

Autor: Marta Majnusz

Główne założenia innowacji:

Konflikty i spory to nieodłączna część ludzkiego życia, dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie rozwiązywania konfliktów. Oczekiwanym efektem realizowanej innowacji jest założenie w Szkole Klubu Mediatora. Mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, w obecności mediatora rówieśnika.

Korzyści płynące ze stosowania mediacji to poprawa komunikacji, obniżenie poziomu konfliktu i zapobieganie jego eskalacji. Ta forma rozwiązywania sporów pomaga także w utrzymaniu poprawnych relacji, co jest bardzo ważne w zespole klasowym. Uczniowie mają również szansę przejąć odpowiedzialność za rozwiązywanie nieporozumień między sobą.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas 5 i 6. Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów. W trackie spotkań z całymi klasami zostaną poruszone zagadnienia związane z inteligencją emocjonalną i poprawną komunikacją (uważne słuchanie, umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji, komunikowania swoich potrzeb). Uczniowie zdobędą podstawową wiedzę na temat tego czym jest konflikt, jakie są sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych oraz czym jest mediacja i jaka jest rola mediatora.

Kolejnym krokiem będzie wybór mediatorów rówieśniczych, przeszkolenie mediatorów i założenie Klubu Mediatora. Na każdym etapie mediacji rówieśniczych uczniowie będą mogli korzystać ze wsparcia nauczyciela- opiekuna.

Cele innowacji:

  • Rozpowszechnianie wiedzy o mediacjach;
  • Propagowanie bezprzemocowego rozwiązywaniu konfliktów;
  • Rozwijanie kompetencji społecznych;
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
  • Rozwijanie empatii, przyjęcia perspektywy drugiej osoby;
  • Rozwijanie postawy tolerancji, dialogu i współpracy;