Rejestry, ewidencje i archiwa

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki prowadzone są:


Rejestry

   1. Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej.
   2. Rejestr zarządzeń dyrektora.
   3. Rejestr skarg i wniosków.
   4. Rejestr prowadzonych kontroli.
   5. Rejestr wypadków pracowników i uczniów.
   6. Rejestr umów i decyzji dyrektora.

Ewidencje

   1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
   2. Ewidencja uczniów i absolwentów.
   3. Ewidencja dzieci.
   4. Ewidencja czasu pracy.
   5. Ewidencja środków trwałych.
   6. Ewidencja materiałowa.

Archiwum obejmujące:

   1. Dzienniki lekcyjne. 
   2. Arkusze ocen uczniów.
   3. Arkusze organizacji.
   4. Dokumentacja Rady Rodziców.
   5. Dokumentacja księgowa.
   6. Akta osobowe pracowników.