Wiersze bardziej i mniej znane

Imię i nazwisko autora Emilia Gontarczyk
  
Tytuł innowacji:
„Wiersze bardziej i mniej znane.”
                                                   
 Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 2 września 2020 r. do 31 maja 2021r.
Zajęcia w ramach innowacji będą odbywać się: od 1 października 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Miesiąc wrzesień 2020 r. będzie miesiącem na przygotowanie do zaplanowanych działań.
Miesiąc maj 2021 r. będzie miesiącem dokonywania ewaluacji innowacji pedagogicznej.
Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły oraz samodzielnie opracowanych przez nauczyciela.
Innowacja ma na celu zachęcenie uczniów do czytania poezji dziecięcej, zaangażowanie uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.
 
 Opis zasadności wprowadzenia innowacji 
W dzisiejszych czasach, w których czas wolny dzieci wypełniony jest po brzegi wirtualną rzeczywistością, smartfonami oraz grami komputerowymi, czytanie, a tym bardziej czytanie wierszy zostaje zepchnięte na dalszy plan.
Aby zmienić podejście do poezji oraz zainspirować dzieci do czytania, od października 2020 r. wprowadzam w swojej klasie innowacje własnego autorstwa, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klasy IIIa, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania poezji oraz do wyrażania swoich emocji. Jeśli dzieci sięgają do książek, z pewnością są to lektury obowiązkowe, a nie wiersze, chociaż to właśnie one dają większą możliwość interpretacji czytelnikowi. Podczas czytania wierszy, dzieci otwierają się na swoje emocje i uczucia. Często wiersze pozwalają zrozumieć im, że każde emocje, te dobre jak i złe, które odczuwają, są ważne
 i potrzebne. Podczas zajęć oprócz standardowej interpretacji wierszy, uczniowie będą próbować, jak za pomocą barw i kształtów wyrazić to, co czują po przeczytaniu dzieła literackiego.
 

  1. Cele innowacji

 Cele ogólne:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • integracja zespołu klasowego,
  • zachęcenie do aktywności oraz twórczego myślenia,
  • umiejętność nazywania swoich uczuć oraz wyrażanie ich.

 

  1. Zasady innowacji

 Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 2 września 2020r. do 31 maja 2021r.
 Realizowana będzie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku przez trzy godziny lekcyjne w miesiącu podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.
 
Nauczyciel realizujący innowację opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych.
Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia. Oprócz tego, nauczyciel samodzielnie będzie przygotowywał analizy wcześniej zaplanowanych wierszy. Do podsumowania rozważań nad utworem literackim, dzieci będą wykorzystywać mapę myśli opracowaną przez prowadzącego innowację.
Przed rozpoczęciem działań nauczyciel prowadzący uzyska zgody na udział uczniów w innowacji od rodziców podopiecznych.
Wzór zgody zostanie opracowany przez nauczyciela, który będzie przeprowadzać innowację.
Ponadto autor przygotuje wzór analizy wiersza, na podstawie którego uczniowie stworzą swoje ,,burze mózgów” oraz pomysły interpretacyjne.
W prowadzonym przez uczniów teczkach, znajdzie się również miejsce na wyrażenie swoich emocji, które będą im towarzyszyć podczas interpretacji wiersza. Do każdego utworu dzieci samodzielnie stworzą ilustrację, w której za pomocą odpowiedniego doboru kolorów przekażą odczuwane emocje. Malowidła te, będą służyć jako podsumowanie omawianego wiersza.
Projekt składać się będzie z dwóch MODUŁÓW:
 
I MODUŁ – od 01.10.2020 r. do 31.01.2021 r. – Współczesne wiersze dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej.
 
II MODUŁ – od 15.02.2021 r. do 30.04.2021 r. – Wiersze dla dzieci naszych rodziców i dziadków.
W każdym z modułów nauczyciel wybierze 9 wierszy, których uczniowie dokonają analizy słownej, a także malarskiej.
Wiersze będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.  
Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieści na portalu społecznościowym szkoły relację w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu potwierdzi realizację poszczególnych modułów.
 
Udział w innowacji zostanie podsumowany deklamacji wierszy przez uczniów. Zostaną one zarejestrowane dzięki sprzętowi adio-wizualnemu. Podsumowanie innowacji będzie stanowić swoistą pamiątkę dla uczniów klasy IIIa, która zostanie rozdana podczas zakończenia roku szkolnego 2020/2021.